Financování Vaší zakázky

Pro realizaci Vašich investic nabízíme profinancování přes naší partnerskou leasingovou společnost, s kterou dlouhodobě spolupracujeme a zároveň Vás můžeme informovat o podmínkách, které jsou předpokladem pro uzavření leasingové smlouvy.

Leasingová společnost nepracuje s leasingovým koeficientem, ale tento koeficient není zcela věrohodný ukazatel. Tím správným údajem je tzv. efektivní úrok, který lze přirovnat k běžnému bankovnímu úroku. Z tohoto se dozvíte, jak drahý běžný úvěr byste si museli vzít, aby měl stejné podmínky jako u leasingu. Daň z přidané hodnoty se u leasingu odečítá a neúročí, zatím co u běžné půjčky je naopak v základu pro výpočet úroku.

Finanční leasing kryje až 100 % pořizovací ceny a neváže provozní kapitál, pomáhá k vyrovnanosti platební bilance, zkracuje dobu umoření pořizovací ceny v nákladech rychleji než zrychlené odepisování, splátky snižují daňový základ a je navíc obranou proti inflaci.

Při osobním jednání je možno dohodnout individuální podmínky leasingové smlouvy. Obvyklá doba splátek činí 3 – 4 roky. Lze sjednat i splátkový režim kratší, např. dvouletý.

Výběr stroje, vybavení apod. záleží jen na Vás. Leasingové společnosti předložíte předběžnou fakturu vystavenou námi, ve které bude specifikace předmětu leasingu a jeho cena. První řádná splátka tvoří první zvýšenou splátku, která je splatná ke dni podpisu leasingové smlouvy stejně jako poplatek za správu leasingové smlouvy. Leasingové splátky jdou ve Vašem účetnictví na stranu nákladů a jsou odečitatelnou položkou s časovým rozlišením ceny leasingu. Leasing se neposkytuje na montáž, dopravu, výkresovou dokumentaci a elektrickou revizi.

Po zaplacení všech splátek, uplynutí doby leasingu a zaplacení kupní ceny přechází předmět leasingu sepsáním předávacího protokolu do Vašeho vlastnictví.

V případě pořizovací ceny nižší než 500 00,- Kč se Vám nabízí leasing s akontací 15 - 30%, v případě pořizovací ceny nižší než 1.000.000,- Kč se Vám nabízí leasing s akontací 15 - 25 %. Při osobním jednání lze za zvláštních podmínek sjednat i akontaci nižší.

Poplatek za uzavření a správu leasingové smlouvy je 1,25 % Kč z ceny leasingové smlouvy.

Při sepisování leasingové smlouvy je třeba předložit tyto doklady:

1. Přiznání k dani z příjmů, potvrzené finančním úřadem, notářsky ověřené.
2. Výpis z obchodního rejstříku, notářsky ověřený.
3. Živnostenský list, notářsky ověřený.
4. Osvědčení o registraci, notářsky ověřené.
5. Výpisy z účtu, notářsky ověřené.
6. Potvrzení o platební schopnosti od peněžního ústavu.
7. Smlouvu o běžném účtu, notářsky ověřenou.
8. Výsledovka, rozvaha potvrzená statutárním zástupcem (případně peněžní denník).
9. Rámcový podnikatelský záměr (bilanci příjmů a výdajů, představení firmy), ze kterého vyplývá schopnost úhrady splátek.
10. Z podmínek leasingu vyplývá Vaše povinnost pojistit předmět leasingu proti rizikům. Toto pojištění není zahrnuto do ceny leasingu. I tuto službu za Vás velmi 11. výhodně pojistí leasingová společnost. Po splnění patřičných podmínek ze strany nájemce může být leasingová smlouva uzavřena okamžitě.

Z podmínek leasingu vyplývá Vaše povinnost pojistit předmět leasingu proti rizikům. Toto pojištění není zahrnuto do ceny leasingu. I tuto službu za Vás velmi výhodně pojistí leasingová společnost. Po splnění patřičných podmínek ze strany nájemce může být leasingová smlouva uzavřena okamžitě.

Chcete zaslat více informací o produktu nebo službách?